Rendeljen a legjobb helyről Fogyasztószer rendelés . Az eredeti termékek a legjobbak!

Hasznos linkek

Contact us

My Cart
0Ft
My Cart
0Ft
Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési / Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a(z) A-355 DOO cég (székhely: Szerbia, Szabács, 15000, Jovana Cvijića 1a., adószám: 25726251-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (https://fogyasztoszerrendeles.com) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Jelen feltételek (ÁSZF) érvényesek a Szolgáltató és a Vevő (aki a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, tehát a https://fogyasztoszerrendeles.com honlapról vásárol) között, 2021-02-22 20:45  dátumot (a közzétételt) követően.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Jelen feltételek

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: A-355 DOO

A szolgáltató székhelye: Szerbia, Szabács, 15000, Jovana Cvijića 1a.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: [email protected]

Cégjegyzékszáma: 5556-002-58818

Adószáma: 5556781331-443-18

Fő tevékenység: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

A szerződés nyelve: magyar

A szerződés

A Szolgáltató az általa üzemeltetett weblapon keresztül leadott rendelésekért felel, azokat nyilvántartja és az ÁSZF-ben foglaltak alapján megkötött szerződés keretei között teljesíti.

A szerződés írásban kötöttnek minősül, mely iktatásra kerül, tehát utólag hozzáférhető. Az iktatott dokumentumokat a Szolgáltató a megrendelés beérkezését követő legalább egy évig megőrzi nyomtatott és digitális formában.

A rendelés elfogadásához a Vevő adatai (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) szükségesek, amelyeket a weblap regisztrációs oldalán, illetve a rendelés során kell megadni.

Szolgáltatót a Vevő által pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért illetve egyéb problémáért felelősség nem terheli. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak, a rendelést töröljük, teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A Szolgáltatót nem terheli felelősség abban az esetben, ha a Vevő a regisztrációt követően jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válik a Szolgáltatónak nem felróható ok következtében.

Jelen szerződés magyar nyelven köttetik. Esetleges jogviták felmerülése esetén a hatóságok előtt az eljárás nyelve magyar; a hatóságok tolmácsot biztosítanak.

Bevezető rendelkezések

Az alábbi szerződési feltételek a A-355 DOO, mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató által üzemeltetett https://fogyasztoszerrendeles.com weboldalon történő vásárlási feltételeit tartalmazzák.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről

Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Vevő az adott szolgáltatás igénybevételével, tehát a honlapon található termékek megrendelésével az alábbi feltételeket – amelyek az Európai Unió ide vonatkozó 97/7/EK irányelveire épülő 17/1999. (II.5.) Korm. rend. előírásainak figyelembe vételével készültek – elfogadja.

A A-355 DOO fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) közzétételekor lép hatályba, s mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

A vásárlás menete

A szerződés oly módon jön létre, hogy a Vevő a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A webáruházban található termékek mellett megtalálható ismertetésük, adataik, hatóanyagaik, egységáruk és bruttó vételáruk. A termékek a kosárba helyezést követően megvásárolhatóak a webáruházon keresztül. A kosárba helyezést követően a Vevő tovább folytathatja vásárlását; az új termékek kosárhoz való hozzáadásával a kosárban automatikusan megjelenik a kiválasztott termékek elnevezése és bruttó vételára.

A Vevő megrendelését a Szolgáltató hétköznapokon (hivatalos munkanapokon) dolgozza fel. A Szolgáltatónak kötelessége a Vevő számára a megrendelés leadását követő 48 órán belül e-mailben megrendelési visszaigazolást küldeni. Amennyiben Szolgáltató 48 órán belül nem küld visszaigazolást, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Vevő a terméket átveheti személyesen, illetve a szállítást végző szolgáltató cég futárától utánvétes küldeményként, illetve előre utalást követően, továbbá a Vevő által választott csomagponton. A fizetési és szállítási módok részletes leírását a “fizetési és szállítási módok” lapon találja.

A Vevő minden esetben számlát kap a megrendelt termékekről.

Szállítás

A https://fogyasztoszerrendeles.com csak Magyarország területére szállít ki. A raktáron lévő termékek esetén a megrendelés beérkezését követően utánvéttel tud fizetni.

A szállítási határidő eltérhet a készlet váratlan kifogyása esetén. Ebben az esetben a Vevő telefonon vagy e-mailben tájékoztatást kap a termék érkezésének előrelátható idejéről.

Szavatosság, elállás

Hibás teljesítés esetén szavatosságra, jótállásra vonatkozó igényt a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak szerint kezeljük.

A termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy dokumentációján találhatók. A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás minimálisan 1 év.  A megrendelt termékekre az Szolgáltató a Ptk. 305. § szabályai szerint szavatosságot vállal.

A szavatossági jog a Ptk. alapján a vásárlónak biztosított jog, mely az étrend-kiegészítőkre nem, csak az eszközökre vonatkozik. A Ptk. 306. § (1) bekezdése alapján a Vevő választhat, hogy kijavítást vagy kicserélést kér. Kivétel a főszabály alól, amennyiben a vevő választott igényének teljesítése lehetetlen (pl. kifutó modellt vásárolt és nincs ugyanilyen másik raktáron, tehát kicserélésre nem kerülhet sor), vagy teljesítése a másik (nem választott) szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak.

A rendelés átvételének megtagadása vagy elmulasztása nem jelenti a megrendelés lemondását. A 14 napos elállási jogot kizárólag átvett csomagok esetében gyakorolhatja a Felhasználó. Abban az esetben ha a megrendelés előzetesen, írásban elektronikus úton nem kerül lemondásra és a küldeményt nem veszik át, a Szolgáltató az oda- és visszaszállítás költségét a Felhasználóra terheli. A megrendelés – a szállítási költség megtérítése nélküli – lemondása a Szolgáltató visszaigazoló e-mailjének kiküldését követően a futár megrendelésének időpontjáig lehetséges. A rendelés lemondását írásban kell megtenni, a rendelési azonosító feltüntetésével az [email protected] e-mail címre.

Szavatossági igény eszköz vásárlása esetén a számla bemutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 1 éven belül, ha a meghibásodás a vásárláskor már meglévő gyári hibából keletkezett.

Az első 6 hónapban áruházunk feladata a kifogás intézése. 6 hónapon túl a vásárló a kifogása rendezéséhez az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat.

Szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, cserét, kártérítést – lehetőség szerint 15 napon belül – biztosítunk. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a vásárlással kapcsolatos adatokat, valamint a kifogás tényét, ezen igényével keresse fel vevőszolgálatunkat.

A kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 nap határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végzi el a Szolgáltató.  Amennyiben Szolgáltató nem tud eleget tenni a határidőn belüli javításnak/cserének, akkor a Vevő jogosult megfelelő árleszállítást kérni vagy elállni a szerződéstől, azaz a hibás termék visszaszolgáltatása fejében teljes vételár-visszatérítést követelni.

Ha a szerződő felek a szavatossági igény(ek) érvényesítése során nem tudnak megállapodni, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény jogosságának kimondása bírósági hatáskörbe tartozik.

A távollevők között kötött 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § – a alapján a Vevő a termék kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás abban az esetben is érvényes, ha az arra irányuló kérést Vevő a vásárlástól számított 8. munkanapon írásban küldi el. (A jogérvényesítéshez a vásárlást igazoló számla és felbontatlan, eredeti csomagolás nem szükséges!) Szolgáltató köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást illetve a termék visszaérkezését követő legfeljebb 30 napon belül visszatéríteni. Az elállás miatt felmerült költségek rendezése a távollévők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján történik.

Elállási jogát az a Vevő is érvényesítheti, aki a megvásárolt terméket személyesen vette át.

Amennyiben az átvett termék hibás, hiányos vagy a szállítás során megsérült, esetleg a szavatossága lejárt, díjmentesen kicseréljük. Szolgáltató kérheti azon kárainak megtérítését, melyek a termék nem rendeltetésszerű használatából adódnak.

Élelmiszerek esetében higiéniai okokból, illetve mert természeténél fogva nem szolgáltathatóak vissza, a Vevő nem élhet az elállás jogával abban az esetben, amennyiben a megvásárolt étrend-kiegészítőt már használatba vette (felbontotta, fogyasztott belőle). Ha például Vevő egy étrend-kiegészítő szedését megkezdte, érthető módon már nem tudja visszaszolgáltatni a terméket, így a vételár visszafizetését sem követelheti. Szolgáltató tehát kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású étrend-kiegészítő visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni!

Azonban a Vevő élhet elállási jogával, amennyiben a terméket bontatlan állapotban visszaszolgáltatja. Előfordulhat ugyanis, hogy a honlapon található tájékoztatás csak szűk körű információt tartalmaz az áru használatának ellenjavallatairól, azonban a dobozon lévő címke, vagy a mellékelt használati útmutató alapján kiderül, hogy az tartalmaz olyan összetevőt is, amelyre érzékeny, esetleg rendszeresen szedett gyógyszerével, ismert betegségével összeférhetetlen. Amennyiben ezt még a doboz (amiben már közvetlenül csak a kapszulák, tabletták, stb. vannak) felbontása előtt ellenőrizte, visszaküldheti az árut. A Vevő ez esetben sem kötelesek elállása okát megnevezni.

Fontos, hogy a fenti kizáró feltételek kizárólag az élelmiszerekre (étrend-kiegészítőkre) vonatkoznak!

Az elállás jogát a Vevő tehát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. Ebben az esetben tehát a sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás.

A Vevőnek elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy a megadott telefonos elérhetőségen kell bejelentenie. Szolgáltató a Vevő által kifizetett teljes összeget visszafizeti a kifogásolt termék A-355 DOO székhelyére vagy telephelyére történő visszaküldése esetén. Az elállás során a Vevő csak az elállásból eredő visszaszállítási költséget viseli. Elállás esetén a Vevőnek előbb kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a Vevő a megrendelt termék(ek) vételárát visszakapná.

A Vevő a kifogásait a vásárlói ügyfélszolgálat keretei között érvényesítheti.

Árak

A webáruházban feltüntetett árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait, ennek következtében a Szolgáltató fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát. Ha ez utóbbi bekövetkezik, a Szolgáltató előzetesen egyeztet a Vevővel, akinek lehetőséget biztosít az új ár elfogadására vagy a vásárlástól történő elállásra.

Nagyobb összegű vásárlás, megrendelés esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vevővel egyeztetve előlegfizetést kérjen.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról. A webáruház termékeivel kapcsolatos akciók csak az adott akció(k) visszavonásáig érvényesek!

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minimális rendelési értékhatárt állapítson meg. Erről a Szolgáltató a Vevőt annak a kosárba történő belépésekor tájékoztatja, abban az esetben, ha a rendelés összértéke nem éri el a meghatározott szintet.

A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, a szállítási díjakat nem tartalmazzák! A termékek postázásához szükséges alapvető csomagolásért a szolgáltató nem számít fel további díjakat.

A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért, illetve az oldalon elhelyezett hírek, hozzászólások, külső beszállítók által publikált információk maximális helyességéért.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A webáruházban található termékkínálat nem az aktuális készletet, hanem a lehetséges választékot tartalmazza! Előfordulhat, hogy a Vevő által megrendelt terméket a Szolgáltató nem tudja beszerezni. Ebben az esetben a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli.

A képek a leírásokkal egyetemben tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A https://fogyasztoszerrendeles.com honlapon található összes adat, írás, kép, illetve a weblap szerkezete is a A-355 DOO tulajdona; a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja!

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot előzetes értesítés nélkül a szolgáltatás és a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A vásárló felelőssége

A Vevő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt terméket tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket Vevő megtéríti a Szolgáltató számára.

A vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben e-mailcíme megadásával játszik valamely nyereményjátékunkban, igényli valamely a honlapunkon található ingyenesen letölthető e-book-unkat, vagy kedvezményes kuponunkat, vagy feliratkozik közvetlenül hírlevelünkre, akkor hozzájárul, hogy a A-355 DOO a megadott e-mail címre hírleveleket küldjön részére. A hírlevélről a vásárló bármikor leiratkozhat. Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH 53745/2012.

Biztonság

A webáruház használata nem jelent biztonsági kockázatot, biztonságosan használhatja azt.

A https://fogyasztoszerrendeles.com honlapjáról való vásárlás feltételezi, hogy a Vevő ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja. A Vevő számítógépén található adatok védelme a Vevő feladata.

A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg. Tilos továbbá engedély nélkül bármely, az oldalon található tartalom másolása!

Jogi nyilatkozat

Szolgáltató kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.

Szolgáltató és Vevő között létrejött szerződésre a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései érvényesülnek.

Tájékoztatás

Az étrend-kiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, nem alkalmasak sem betegségek kezelésére, sem azok megelőzésére. Az étrend-kiegészítők nem gyógyszerek, eredendően nem betegségek gyógyítására hozták létre őket, hanem bizonyos hiányállapotok (vitaminok, ásványi anyagok) kiegyensúlyozására, az étrendből hiányzó anyagok pótlására, esetleg speciális étrenden lévők (fogyókúrázók) táplálkozásának kiegészítésére. Az étrend-kiegészítők élelmiszernek minősülnek, éppen ezért a termékek megjelenítése és hirdetése nem állíthatja vagy sugallhatja a fenti leírás egyikét sem. Kérjük, a weboldal böngészésekor ezt vegyék figyelembe!